to SAS

SAS timetable April 20, 1953 (Norwegian domestic routes)
(Courtesy of ABA-SAS Historical Collection, Stockholm-Arlanda)

(Courtesy of ABA-SAS Historical Collection, Stockholm-Arlanda)

This page last updated September 25, 2015.