to Tokyo Koku Yuso Kabushiki Kaisha

Tokyo Koku Yuso Kabushiki Kaisha timetable (undated; c. 1931)

DZ
The route shown is from Tokyo southwestward to Shimizu via Shimoda on the Izu peninsula.

DZ

This page last updated October 7, 2023.